Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Tổng quan điểm mới Thông tư số 70/2019/TT-BTC về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

  • 16/04/2020

Ngày 03/10/2019 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, thay thế chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC và Thông tư số 146/2011/TT-BTC.

Ngày 03/10/2019 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, thay thế chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC và Thông tư số 146/2011/TT-BTC.

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: UBND xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.

Thông tư số 70/2019/TT-BTC có các điểm mới như sau:

Về chứng từ kế toán:

Thông tư số 70/2019/TT-BTC quy định chứng từ kế toán bao gồm chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn, trong đó:

Đối với các chứng từ bắt buộc (Gồm Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng), trong quá trình thực hiện các xã không được sửa đổi mẫu biểu chứng từ đã quy định.

Đối với các chứng từ hướng dẫn (13 chứng từ), trong quá trình thực hiện các xã được phép sửa đổi, bổ sung mẫu biểu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại thông tư, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 07 nội dung quy định tại điều 16 Luật Kế toán.

Hệ thống tài khoản:

Các loại tài khoản trong bảng: Gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép bao gồm 26 tài khoản cấp 1.

Loại tài khoản ngoài bảng: Gồm 02 tài khoản: TK 005- Dụng cụ lâu bền đang sử dụng và TK 008- Dự toán chi ngân sách, được hạch toán đơn.

            Một số thay đổi chính của hệ thống tài khoản theo Thông tư số 70/2019/TT-
BTC so với quy định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC và Thông tư số 146/2011/TT-BTC như sau:

         + Quy định mới 02 tài khoản: TK 337- Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN, TK 137- Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN và bỏ 02 tài khoản: TK 719- Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc, TK 819- Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc.

+ Bổ sung TK 715- Thu ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý, TK 815- Chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý và TK 915- Chênh lệch thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý nhằm theo dõi thu/chi và kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý.

          + Không quy định theo dõi theo năm trước/năm nay đối với TK 814- Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc và TK 714- Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc.

          + Bổ sung TK 474- Kết dư ngân sách xã để phản ánh số kết dư ngân sách xã.

          + Đối với TK 008- Dự toán chi ngân sách: Thông tư số 70/2019/TT-BTC tách TK 008 thành tài khoản năm trước và năm nay để theo dõi tình hình dự toán và sử dụng dự toán theo niên độ ngân sách (năm trước, năm nay).

Sổ kế toán

Thông tư số 70/2019/TT-BTC quy định 02 sổ kế toán tổng hợp (Nhật ký – Sổ cái và Sổ cái) và 24 sổ kế toán chi tiết để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý.

Trong đó, Thông tư số 70 quy định thêm 03 mẫu sổ kế toán chi tiết mới: Sổ thu ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý; Sổ chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý và Sổ theo dõi dự toán.

Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập và bắt đầu hoạt động của xã. Sổ kế toán được mở đầu năm tài chính, ngân sách mới để chuyển số dư từ sổ kế toán năm cũ chuyển sang và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới phát sinh thuộc năm mới từ ngày 01/01 của năm tài chính, ngân sách mới.

Nguyên tắc mở sổ kế toán:

Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, xã được phép chi tiết thêm các chỉ tiêu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.

Số liệu thu, chi ngân sách xã thuộc năm trước phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán được ghi vào các sổ kế toán thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý theo dõi các tài khoản thu, chi, chênh lệch thu chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý phục vụ lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Nếu nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc năm hiện hành thì ghi sổ kế toán năm nay.

Về báo cáo quyết toán

Thông tư số 70/2019/TT-BTC quy định các xã lập báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Bao gồm các báo cáo: Mẫu số 07 -Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã; Mẫu số 08 – Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã; Mẫu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã; Mẫu số 10 – Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNSNN; Mẫu số 11 – Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNSNN và Mẫu số 12 – Quyết toán chi đầu tư phát triển).

Về báo cáo tài chính

Thông tư số 70/2019/TT-BTC bổ sung thêm mẫu báo cáo B01-X “Báo cáo tài chính” bao gồm các phần: Phần I - Tình hình tài chính, Phần II - Kết quả hoạt động, Phần III - Lưu chuyển tiền, Phần IV - Thuyết minh. Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm, các xã phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Luật Kế toán căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán.

Báo cáo tài chính của xã nộp cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, Hội đồng nhân dân xã, phòng tài chính huyện và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán năm.

Thông tư số 70/2019/TT-BTC được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 thay thế Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và Thông tư số 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài cính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC.

Phần mềm kế toán VCS-eBudget đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạch toán kế toán, lên số liệu trên các sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng theo quy định của chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC và các quy định có liên quan khác của pháp luật hiện hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây./.