Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Tra cứu văn bản


Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
62/2020/TT-BTC Thông tư 62/2020/TT-BTC hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 22/06/2020 06/08/2020
62/2020/TT-BTC Thông tư 62/2020/TT-BTC hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 22/06/2020 06/08/2020
62/2020/NĐ-CP Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức Chính phủ 01/06/2020 20/07/2020
38/2020/TT-BTC Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước Bộ Tài chính 12/05/2020 26/06/2020
18/2020/TT-BTC Thông tư 18/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 31/03/2020 15/05/2020
19/2020/TT-BTC Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 31/03/2020 15/05/2020
11/2020/NĐ-CP Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước Chính phủ 20/01/2020 16/03/2020
93/2019/TT-BTC Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 31/12/2019 14/02/2019
1704/QĐ-TTg Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng Chính phủ 29/11/2019 29/11/2019
79/2019/TT-BTC Thông tư 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế đỗ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 14/11/2019 01/01/2020